Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικού Κατάταξης

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 219 όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 14/Β/12-1-2015, η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ έχει ως εξής:

 1. Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή αίτησης χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, η επιχείρηση ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ υποβάλλει αίτηση προς το ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα και καταβάλλει παράβολο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
 • Ξενοδοχείο Κατηγορίας 5 * 5 ευρώ/δωμάτιο
 • Ξενοδοχείο Κατηγορίας 4 * 4 ευρώ/δωμάτιο
 • Ξενοδοχείο Κατηγορίας 3 * 3 ευρώ/δωμάτιο
 • Ξενοδοχείο Κατηγορίας 2 * 2 ευρώ/δωμάτιο
 • Ξενοδοχείο Κατηγορίας 1* 2 ευρώ/δωμάτιο
 • ΕΕΔΔ 2, 3 ή 4 κλειδιών 2 ευρώ/δωμάτιο

Σε κάθε περίπτωση το ποσό του παραβόλου που κατατίθεται στο ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο των σαράντα (40) ευρώ ανά κατάλυμα.

Η υποβολή της αίτησης και η πληρωμή του παραβόλου δύνανται να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΞΕΕ.

 1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο διαπιστευμένος φορέας που επιλέγεται από την επιχείρηση ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ συντάσσει, έναντι αμοιβής που συμφωνείται με την επιχείρηση ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ, τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα.
 2. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της τεχνικής έκθεσης της προηγούμενης παραγράφου, η οποία κατατίθεται στο ΞΕΕ με ευθύνη της επιχείρησης ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ, η αρμόδια υπηρεσία του ΞΕΕ εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της απόφασης. Η επιχείρηση ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ καταθέτει το πιστοποιητικό κατάταξης στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, άλλως ανακαλείται το ΕΣΛ της επιχείρησης.

 

Διάρκεια Ισχύος και ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ – Ανακατάταξη

 1. Το πιστοποιητικό κατάταξης ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Κατά τη λήξη της πενταετίας η επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξης του καταλύματος.
 2. Για την ανανέωση της κατάταξης των ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ καθώς και για την ανακατάταξη αυτών για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλεται αίτηση και καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του ίδιου άρθρου.