ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 ”ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» στοχεύει στην ενίσχυση φυσικών και νομικών προσώπων ή ομάδων για την μετατροπή ή διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία και στην κτηνοτροφία. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης ορίζεται μεταξύ 24/01/2017 και 22/02/2017. Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 443.000.000,00€ και κατανέμεται σε δύο (2)Υπομέτρα ως κάτωθι:

  • Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (100.000.000,00 €)
    • Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
    • Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group για το Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ.

  • Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (343.000.000,00 €)
    • Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
    • Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group για το Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ.

Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group για το νέο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ.