Παράταση για Ειδικό Σήμα Λειτουργίας & Τροποποίηση Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών

Σύμφωνα με την έκδοση του νέου Φ.Ε.Κ. Β-4822/30.10.2018 και την Παράγραφο 10 αυτού ανακοινώνεται πως: « Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) Ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31.10.2019 .Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης».

 

Με την παρούσα απόφαση προστίθενται στο αρθρο 4 της Υ.Α 16/08-01-2015 οι παράγραφοι 4,5 και 6 κατά τις οποίες για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν εντός κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4276/2014 & άρθρο 39 του ν. 4531/2018 (Α’ 62)) ισχύουν τα εξής:

 

  1. επιτρέπεται απόκλιση από τις ελάχιστες υποχρεωτικά απαιτούμενες διαστάσεις – εμβαδά στους κοινόχρηστους χώρους
    1. κατ’ ανώτατο όριο της τάξης του 40% για τα ξενοδοχεία μέχρι 10 δωματίων,
    2. 30% για τα ξενοδοχεία μέχρι 20 δωματίων
    3. 20% για τα ξενοδοχεία άνω των 20 δωματίων και
    4. κατά 15% στα δωμάτια – διαμερίσματα.
  2. ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία αστέρων των κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Κατηγορία αστέρων 5* 4* 3* 2* 1*
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων 4800 3500 2800 1800 1100

 

Επίσης προστίθενται τα εξής για τα Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα:

Τα υφιστάμενα στις 9.1.2015 ξενοδοχεία δύο αστέρων, που δεν διαθέτουν αίθουσα παροχής πρωινού, υποβαθμίζονται στην κατηγορία ενός αστέρος και εξαιρούνται από τα κριτήρια με α/α 7.1 και 7.5 του πίνακα 7 «ΕΣΤΙΑΣΗ» του Παραρτήματος του άρθρου 7.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5 * 4 * 3 * 2 * 1 *
1.13 Τεχνική Προδιαγραφή

Εγκατάσταση μέσων παροχής ρεύματος

ικανής να υποστηρίξει πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία του καταλύματος

300 Υ Υ Υ ΠΡ ΠΡ
2.21 Για τα δωμάτια ΑμεΑ να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση των ενοίκων τους Υ Υ Υ Υ Υ
2.22 Κουπαστή σε κάθε κλιμακοστάσιο 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.44 Πίνακας με ανάγλυφες οδηγίες διαφυγής στα δωμάτια ΑμεΑ Υ Υ Υ Υ Υ
4.45 Κατάλογος υπηρεσιών σε σύστημα γραφής και

ανάγνωσης τυφλών (Braille) στα δωμάτια ΑμεΑ

Υ Υ Υ Υ Υ
4.46 Τιμοκατάλογος παρεχόμενων εδεσμάτων ποτών

σε σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών

(Braille) στα δωμάτια ΑμεΑ

Υ Υ Υ Υ Υ
4.47 Ανάγλυφη αναγραφή αριθμού δωματίου σε σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών (Braille)

στα δωμάτια ΑμεΑ

Υ Υ Υ Υ Υ

 

Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνηση / απορία μη διστάσετε να καλέσετε στην Εταιρείας μας.