ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Energy Financial Group,δύναται να σας παρέχει Έκπτωση 25% από τις τιμές του τιμοκαταλόγου της, για Προαξιολογήση ή/και Κατάταξη των Τουριστικών σας Μονάδων, για αναθέσεις που θα προκύψουν εντός του τρέχοντος έτους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 3822218 και στο info@energygroup.gr .

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Φαμπιάτος Σπύρος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Νέα παράταση ισχύος των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) των κύριων Τουριστικών Καταλυμάτων

Σύμφωνα με την έκδοση του νέου Φ.Ε.Κ. Α 181 Ν.4638/2019 και το άρθρο 20 αυτού ανακοινώνεται πως:

« Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) τίθεται ως περίπτωση (α) και στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 προστίθεται περίπτωση (β) ως εξής: «β. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερίπτωσης αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31.12.2021. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.12.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του.».

 

Συμπερασματικά με την Τροποποίηση αυτή ισχύουν τα εξής :

  • Έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης έως 12.2020 – Διάρκεια ισχύος Πιστοποιητικού 5 έτη
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης από 1.2021 έως 31.12.2021 – Διάρκεια ισχύος Πιστοποιητικού 3 έτη
  • Όσα Ξενοδοχεία έχουν ήδη αποκτήσει Πιστοποιητικό Κατάταξης έως τις 11.2019, η διάρκεια Ισχύος του Πιστοποιητικού παρατείνεται για 3 έτη από την ημερομηνία λήξης του. Πχ ένα Ξενοδοχείο έχει Πιστοποιητικό Κατάταξης από τις 14.11.2019 με ημερομηνία λήξης ισχύος 14.11.2024, πλέον η ημερομηνία λήξης του παρατείνεται έως 14.11.2027, δηλαδή έχει 8ετή διάρκεια.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 3822218 και στο info@energygroup.gr .

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Φαμπιάτος Σπύρος

Μηχανολόγος Μηχανικός