ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Energy Financial Group,δύναται να σας παρέχει Έκπτωση 25% από τις τιμές του τιμοκαταλόγου της, για Προαξιολογήση ή/και Κατάταξη των Τουριστικών σας Μονάδων, για αναθέσεις που θα προκύψουν εντός του τρέχοντος έτους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 3822218 και στο info@energygroup.gr .

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Φαμπιάτος Σπύρος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Νέα παράταση ισχύος των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) των κύριων Τουριστικών Καταλυμάτων

Σύμφωνα με την έκδοση του νέου Φ.Ε.Κ. Α 181 Ν.4638/2019 και το άρθρο 20 αυτού ανακοινώνεται πως:

« Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) τίθεται ως περίπτωση (α) και στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 προστίθεται περίπτωση (β) ως εξής: «β. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερίπτωσης αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31.12.2021. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.12.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του.».

 

Συμπερασματικά με την Τροποποίηση αυτή ισχύουν τα εξής :

 • Έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης έως 12.2020 – Διάρκεια ισχύος Πιστοποιητικού 5 έτη
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης από 1.2021 έως 31.12.2021 – Διάρκεια ισχύος Πιστοποιητικού 3 έτη
 • Όσα Ξενοδοχεία έχουν ήδη αποκτήσει Πιστοποιητικό Κατάταξης έως τις 11.2019, η διάρκεια Ισχύος του Πιστοποιητικού παρατείνεται για 3 έτη από την ημερομηνία λήξης του. Πχ ένα Ξενοδοχείο έχει Πιστοποιητικό Κατάταξης από τις 14.11.2019 με ημερομηνία λήξης ισχύος 14.11.2024, πλέον η ημερομηνία λήξης του παρατείνεται έως 14.11.2027, δηλαδή έχει 8ετή διάρκεια.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 3822218 και στο info@energygroup.gr .

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Φαμπιάτος Σπύρος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Παράταση για Ειδικό Σήμα Λειτουργίας & Τροποποίηση Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών

Σύμφωνα με την έκδοση του νέου Φ.Ε.Κ. Β-4822/30.10.2018 και την Παράγραφο 10 αυτού ανακοινώνεται πως: « Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) Ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31.10.2019 .Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης».

 

Με την παρούσα απόφαση προστίθενται στο αρθρο 4 της Υ.Α 16/08-01-2015 οι παράγραφοι 4,5 και 6 κατά τις οποίες για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν εντός κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4276/2014 & άρθρο 39 του ν. 4531/2018 (Α’ 62)) ισχύουν τα εξής:

 

 1. επιτρέπεται απόκλιση από τις ελάχιστες υποχρεωτικά απαιτούμενες διαστάσεις – εμβαδά στους κοινόχρηστους χώρους
  1. κατ’ ανώτατο όριο της τάξης του 40% για τα ξενοδοχεία μέχρι 10 δωματίων,
  2. 30% για τα ξενοδοχεία μέχρι 20 δωματίων
  3. 20% για τα ξενοδοχεία άνω των 20 δωματίων και
  4. κατά 15% στα δωμάτια – διαμερίσματα.
 2. ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία αστέρων των κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Κατηγορία αστέρων 5* 4* 3* 2* 1*
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων 4800 3500 2800 1800 1100

 

Επίσης προστίθενται τα εξής για τα Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα:

Τα υφιστάμενα στις 9.1.2015 ξενοδοχεία δύο αστέρων, που δεν διαθέτουν αίθουσα παροχής πρωινού, υποβαθμίζονται στην κατηγορία ενός αστέρος και εξαιρούνται από τα κριτήρια με α/α 7.1 και 7.5 του πίνακα 7 «ΕΣΤΙΑΣΗ» του Παραρτήματος του άρθρου 7.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5 * 4 * 3 * 2 * 1 *
1.13 Τεχνική Προδιαγραφή

Εγκατάσταση μέσων παροχής ρεύματος

ικανής να υποστηρίξει πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία του καταλύματος

300 Υ Υ Υ ΠΡ ΠΡ
2.21 Για τα δωμάτια ΑμεΑ να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση των ενοίκων τους Υ Υ Υ Υ Υ
2.22 Κουπαστή σε κάθε κλιμακοστάσιο 100 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ
4.44 Πίνακας με ανάγλυφες οδηγίες διαφυγής στα δωμάτια ΑμεΑ Υ Υ Υ Υ Υ
4.45 Κατάλογος υπηρεσιών σε σύστημα γραφής και

ανάγνωσης τυφλών (Braille) στα δωμάτια ΑμεΑ

Υ Υ Υ Υ Υ
4.46 Τιμοκατάλογος παρεχόμενων εδεσμάτων ποτών

σε σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών

(Braille) στα δωμάτια ΑμεΑ

Υ Υ Υ Υ Υ
4.47 Ανάγλυφη αναγραφή αριθμού δωματίου σε σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών (Braille)

στα δωμάτια ΑμεΑ

Υ Υ Υ Υ Υ

 

Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνηση / απορία μη διστάσετε να καλέσετε στην Εταιρείας μας.

ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ε.Ε.Δ.Δ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

 

Τα κριτήρια κατάταξης των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (Ε.Ε.Δ.Δ), έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α αρ. 12868 (ΦΕΚ 3119/Β-31/07/2018).

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις Ε.Ε.Δ.Δ, οι οποίες έχουν καταταγεί με βάση προϊσχύσαντα σύστηματα κατάταξης, κατατάσσονται το αργότερο έως 31.12.2019 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Τα Ε.Ε.Δ.Δ  κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες Κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε (5) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός (1) κλειδιού. Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ που επιλέγουν να μην κατατάσσονται σε σύστημα κλειδιών, υποχρεούνται να πληρούν τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση και τις υποχρεωτικές προδιαγραφές του Παραρτήματος αυτής των καταλυμάτων του ενός (1) κλειδιού.

Αναπτύσσονται σε συγκροτήματα έως 30 Δωματίων κατά το μέγιστο και δύνανται να αναπτύσσονται και σε κτήρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4276/2014, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62). Οι επιχειρήσεις Ε.Ε.Δ.Δ κατηγορίας 5 κλειδιών, Δυναμικότητας άνω των 20 δωματίων, υποχρεούνται να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον ένα δωμάτιο – τουλάχιστον δύο κλινών – για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Εξαιρούνται τα κτήρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (χαρακτηρισμένα).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ :Λόγω του επικείμενου φόρτου (εκ νέου Κατάταξη όλων των Ε.Ε.Δ.Δ πανελληνίως, και λόγω του περιορισμένου αριθμού πιστοποιημένων εταιρειών) η δυσκολία στο να ολοκληρωθεί έκαστη Κατάταξη έως τις 31.12.2019, είναι δεδομένη.

Καταλήγοντας, για την Τήρηση των ως άνω Χρονοδιαγραμμάτων θα πρέπει να ληφθεί άμεσα μέριμνα από τους επιχειρηματίες / ιδιοκτήτες, ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγκαίρως και χωρίς απρόβλεπτες δυστοκίες.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνηση / απορία μη διστάσετε να καλέσετε στην Εταιρείας μας.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων προγράμματος ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Για τη διευκόλυνση του μεγάλου αριθμού υποψηφίων επενδυτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής μέχρι τις 15 Μαίου 2018 και ώρα 17:00.

ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

Η ηλεκτρονική εφαρμογή της Energy Financial Group, e-Katataxi, ενημερώθηκε με νέες τιμές για την Κατάταξη των Ξενοδοχείων στην περιοχή του Ιονίου.

Για να πλοηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή πατήστε ΕΔΩ.

Παράταση μέχρι 31.12.18 των σημάτων λειτουργίας των ξενοδοχείων

 

Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31-12-2018 μέχρι την επανακατάταξη των ξενοδοχείων. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης».
Με την τροποποίηση αυτή, που περιλαμβάνεται σε υπουργική απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, παρατείνεται μέχρι τα τέλη του 2018 η ισχύς των υφισταμένων σημάτων λειτουργίας των ξενοδοχείακών μονάδων. Ως γνωστόν με βάση την απόφαση για τον «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ», οι ξενοδοχειακές μονάδες πρέπει εκ νέου να πιστοποιηθούν και να ενταχθούν σε κατηγορίες αστέρων. Η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 31.12.2017 και επειδή η ανταπόκριση των ξενοδοχείων δεν είναι μέχρι στιγμής μεγάλη, αποφασίστηκε η παράταση μέχρι τα τέλη του 2018.

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατείστε εδώ.

Online εφαρμογή Πιστοποίησης Τουριστικού Καταλύματος

Η Energy Financial Group ανακοινώνει την νέα της υπηρεσία για την άμεση online εφαρμογή της Κατάταξης της Μονάδας σας.

Μπορείτε τώρα να προχωρήσετε άμεσα στην Πιστοποίηση της Κατάταξης της Μονάδας σας σε 5 απλά βήματα.

Μπορείτε τώρα να γνωρίζετε μέσα από την εφαρμογή της Energy Financial Group εκ των προτέρων το κόστος της Πιστοποίησης της Κατάταξης  της Μονάδας σας.

Με 5 απλά βήματα μπορείτε να κάνετε Book την Κατάταξη της Μονάδας σας και πιστοποιημένοι αξιολογητές να σας επισκεφθούν στον χώρο σας ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η Κατάταξη της Μονάδας σας.

Η Energy Financial Group ακολουθώντας πάντα  τεχνολογίες αιχμής, είναι στο πλευρό του Ξενοδόχου, καινοτομώντας και απλοποιώντας την υποχρεωτική διαδικασία της Κατάταξης ενός Τουριστικού Καταλύματος.

Πατήστε εδώ και κάντε reserve την κατάταξη σας άμεσα.

Επενδύσεις σε Ελληνικές Ξενοδοχειακές Μονάδες

Τα τελευταία χρόνια ο Ξενοδοχειακός Κλάδος στην Ελλάδα παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη, προσελκύοντας εγχώριους αλλά και ξένους επενδυτές. Ως αποτέλεσμα του έντονου ενδιαφέροντος, προβλέπεται σημαντική ανάπτυξη του Κλάδου έως και το 2020, ο οποίος σύμφωνα με εκτιμήσεις θα αγγίξει τα 14 δις €. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Βασικά Φορολογικά Σημεία που ενδιαφέρουν έναν υποψήφιο επενδυτή ανατρέξτε εδώ.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση της ENERGY FINANCIAL GROUP, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ.